Home

Statutul personalului vamal 2022

ORDONANŢĂ nr.16 din 29 ianuarie 1998 privind Statutul personalului vamal. Având în vedere dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, în temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite. Codul Vamal si Alte dispoziții 22 mai 2019. Codul Vamal - Domeniul de aplicare și definiții precum și drepturile și îndatoririle personalului vamal sunt cele prevăzute de lege pentru funcționarii publici și de Statutul personalului vamal. (4) Funcțiile generale și specifice utilizate în Agenția Națională de Administrare.

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 23 august 2019 Notă Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 572 din 8 august 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 696 din 23 august 2019. + Capitolul I Dispoziții generale + Articolul 1 (1) Personalul vamal, așa cum acesta este definit prin art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal. mărfuri străine - altele decât cele definite la pct. 11; mărfurile româneşti îşi pierd statutul vamal când sunt scoase de pe teritoriul vamal al României; 13. datorie vamală - obligaţia unei persoane de a plăti cuantumul drepturilor de import sau de export; 14. drepturi de import: a) taxele vamale şi taxele cu efect echivalent cu. Am scos Legea poliţistului, Statutul personalului care lucrează în poliţie, am scos Statutul personalului vamal, am scos tot felul de statute, iar acest personal care are, într-adevăr, iese puţin dintr-un general, personalul feroviar, personalul feroviar care era, armata feroviară era socotită armata a doua, dar, iată, nu i se cere un.

tarea art. 270 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al RomAniei (M.Of. nr. 226 din 7 aprilie 2009), aprobatd cu modificiri prin Legea nr. 291/2009 (M.Of nr.645 din 1 octombrie 2009); o.U.G. nr.115/2009 privind stabilirea unor masur (3) Salarizarea, precum si drepturile si indatoririle personalului vamal sunt cele prevazute de lege pentru functionarii publici si de Statutul personalului vamal. (4) Functiile generale si specifice utilizate in Autoritatea Nationala a Vamilor, in directiile regionale vamale, in birourile si in punctele vamale se stabilesc prin lege. Art.

În M. Of. nr. 36 din 14 ianuarie 2019, s-a publicat Legea nr. 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Una dintre cele mai importante completări aduse Statutul funcţionarilor publici, este reprezentată de introducerea secț. a 3^1-a Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice; răspunderea administrativă; serviciile publice. Documente : ORD DE URGENTA nr. 57 din 03-07-2019, privind Codul administrati (1) Personalul vamal, aşa cum acesta este definit prin art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 243/2004, are îndatorirea de a purta uniforma de serviciu, cu însemnele şi accesoriile specifice, numai în timpul exercitării. Forma aplicabila pentru 'Codul Vamal din 2006' la data 22 noiembrie 2019, valabila si azi. precum şi drepturile şi îndatoririle personalului vamal sunt cele prevăzute de lege pentru funcţionarii publici şi de Statutul personalului vamal. (4). III Secţiunea 1 a O.U.G. nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, cu modificările şi completările ulterioare, în care se arată că personalul vamal care îşi desfăşoară activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierelor beneficiază de un spor de frontieră de 20%, calculat la salariul de bază

1. REGULAMENT din 8 august 2019 privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive şi accesoriile care însoţesc portul acesteia, durata normată de utilizare, condiţiile de acordare şi personalul vamal care beneficiază de uniformă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 696 din 23 august 2019 PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 696 din 23 august 2019 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 31 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 243/2004, cu modificările ulterioare

ORDONANŢĂ nr.16 din 29 ianuarie 1998 privind Statutul ..

We would like to show you a description here but the site won't allow us normată de utilizare, condiţiile de acordare şi personalul vamal care beneficiază de uniformă În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 31 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 243/2004 (3) Salarizarea, precum şi drepturile şi îndatoririle personalului vamal sunt cele prevăzute de lege pentru funcţionarii publici şi de Statutul personalului vamal. (4) Funcţiile generale şi specifice utilizate în Autoritatea Naţională a Vămilor, în direcţiile regionale vamale, în birourile şi în punctele vamale s 6. DECRET nr. 1.050 din 9 decembrie 2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1004 din 13 decembrie 2019 . În temeiul prevederilor art. 77 alin

Codul Vamal - Structura Organizatorică A Autorității

 1. Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 21.
 2. Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006. Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 350/ 19 aprilie 2006. Taxele vamale sunt un impozit indirect care apar ca urmare a interventiei statului in comertul international. Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul
 3. Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 16 din 29 ianuarie 1998 privind Statutul personalului vamal, emisa in temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998, cu urmatoarele modificari si completari

REGULAMENT 08/08/2019 - Portal Legislati

27. Statutul juridic al funcţionarului public comunitar, al personalului vamal şi răspunderea acestuia; 28. Regimul juridic al operaţiunilor de vămuire în Republica Moldova; 29. Dreptul vamal din Republica Moldova în contextul integrării europene; 30. Lupta cu contrabanda vamal-comerciala în lumina instrumentarului juridic autohton; 31 Cap. VI, titlul secț. a 4-a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (modificat Legea nr. 22/2019) Vechea reglementare. În vechea reglementare, la Cap.VI, titlul secț. a 4-a prevedea: Secțiunea a 4-a Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale Codul Muncii Adnotat - Art. 63. [cercetarea si evaluarea prealabila] Art. 63. [cercetarea si evaluarea prealabila] (1) Concedierea pentru savarsirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile si in termenele. Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code. Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniuni

Publicat: 24 Octombrie 2019 Accesări: 171. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes) Din cele prezentate rezultă elementele pe baza cărora se poate defini dreptul comercial, ca ramură a sistemului nostru de drept. Răspunderea personalului vamal în România. 1. Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ PARTEA a VI-a Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administra!ia publicä eviden!a personalului plätit din fonduri publice 2. OPANAF nr. 2666/2017 privind Codul de conduitä a personalului din cadrul Agentie

Legea nr. 86/ 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României, Actualizată 2020 În vigoare la data de 01.08.2020 Ultima modificare s-a făcut prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/11 iunie 2020 pentru modificarea Legii nr.86/2006 privind Codul vamal al Românie de activitate aplicarea legislaţiei în domeniul vamal şi pentru accize, conform legii, în mod uniform, imparţial, transparent şi nediscriminatoriu, tuturor persoanelor fizice şi juridice, indiferent de statutul lor juridic şi de forma de organizare şi funcţionare a acestora, pe raza de competenţă Statutul Personalului Feroviar votat în Camera Deputaților. Astăzi, plenul Camerei Deputaților a adoptat proiectul de lege privind Statutul Personalului Feroviar (Pl-x 37/2017) cu 203 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 86 de abțineri. Documentul urmează să fie înaintat președintelui României pentru promulgare. Acesta este.

CODUL VAMAL (A) 10/04/2006 - Portal Legislati

(1) Prin derogare de la art. 42^5 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2021 pensiile de serviciu stabilite în condiţiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei prevederilor Secţiunea 27 1 și 28 din Codul Vamal al Republicii Moldova, nr.647 din 07.08.2014; Ordinul Serviciului Vamal nr.41-O din 25.01.2019 Cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind modul de verificare a solicitanţilor și titularilor Autorizaţiei AEO. CADRUL LEGAL ce reglementează statutul AE Prezentul Statutul al Patronatului Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania a fost aprobat in cadrul Adunarii Generale, la data de 08.10.2019. Art.66. Actul a fost redactat de parte in 2 (doua) exemplare, azi, _____ Serviciului Vamal al Republicii Moldova Gestionarea personalului Serviciului Vamal prin implementarea procedurilor de personal uniform, corect, imparţial şi transparent. Legea nr. 158 -XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Art. III. - Legea nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.117-118, art.357), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (2), după cuvântul miniștrii se introduce textu În Monitorul Oficial nr. 15 din 8 ianuarie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 3795/2015 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind înființarea, funcționarea și desființarea punctelor vamale în cadrul birourilor vamale -Statutul personalului vamal aprobat prin OG NR.10/2004;-Fisele de post. Prin anexa la Ordinul nr.369/14.03.2005, au fost stabilite si punctele vamale rearondate pentru Biroul Vamal Bucuresti Sud, dupa cum urmeaza: COMEX 97. SOCUM. ADASPED. RCS. PIATA DE GROS. TRANSALKIM. Biroul Vamal Bucuresti Sud are urmatoarea structura organizatorica

1. Statutul personalului din activitatea de cercetare-dezvoltare; 2. Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovarii, aprobată şi modificată prin Legea nr. 95/1998, cu modificările ulterioare; 3. Reinstituirea Medaliei Meritul Ştiinţific. W. Statistica Gestionarea personalului Serviciului Vamal prin implementarea uniformă, corectă, imparţială şi transparentă a procedurilor de management al efectivului. Sarcinile de bază pentru funcția de specialist principal în cadrul Secției management personal: Evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice Activitatea profesională: 16 ianuarie 2018 - prezent - Şef al Direcţiei Politici de Personal şi Învăţământ al MAI; 01 noiembrie 2017 - 16 ianuarie 2018 - Specialist principal al Direcţiei de politici în domeniul migraţiei şi azilului; 06 februarie 2017 - 01 noiembrie 2017 - Consultant, Secția politici de administrare internă, dezvoltare și integrare europeană. Art. 249 Funcţiile didactice şi didactice auxiliare. Condiţii de ocupare Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, actualizată 201 Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor . Art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (modificat prin O.U.G. nr. 12/2019) Vechea reglementare. În vechea reglementare, la art. 54, alin. (1) prevedea

Premiul anual se plăteşte în luna februarie 2019, cu excepția cadrelor didactice, pentru care premiul anual se va achita în luna august 2019. [Pct.1 în redacția HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18] 1 1. De premiu anual pentru rezultatele activității, în funcție de veniturile obținute în anul. Dispoziţiile legale privind procedura de autorizare AEO sunt REGULAMENTUL (U.E) NR.952/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi. CAPITOLUL I Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar SECŢIUNEA a 6-a Norma didactică. Art. 263 (1) Norma didactică în învăţământul preuniversitar cuprinde ore prevăzute în planurile-cadru de învăţământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma de licenţă ori pe certificatul de absolvire a unui modul de.

COR 2021 Clasificarea ocupatiilor din Romania. 9 grupe majore. Legislatia utilizata. 1. Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori. Nivelul de instruire: nedefinit de COR; in functie de alte reglementari. Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii. Actualizat la 10 iulie 2019. Conform Notei de fundamentare la O.U.G. nr. 57/2019, Codul administrativ nu reglementeaza asupra unui domeniu strict delimitat legislativ, ci reprezinta «o opera de legiferare complexa» (conform considerentelor Curtii Constitutionale din cuprinsul Deciziei nr. 681/2018), avand ca scop final unificarea si. Autoevaluarea și identificarea riscurilor în procesul de autorizare a AEO. Facilitarea comerțului și securizarea lanțului de aprovizionare internațional reprezintă o prioritate comună atât a autorităților vamale cât și agenților economic REGULAMENTUL (UE) 2019/474 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI. din 19 martie 2019. de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii. PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 33, 114 și 207

Dezbateri parlamentare - Chamber of Deputie

Codul Vamal al Romaniei, legea nr

 1. ă statutul mărfurilor şi al mijloacelor de transport în funcţie de scopul operaţiunii şi de destinaţia mărfurilor; [Art.1 pct.17) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12
 2. Publicat : 31-12-2019 în Monitorul Oficial Nr. 400-406 art. 356 Decret nr. 1407 din 24-12-2019 pentru promulgarea Legii privind securitatea aeronautic
 3. (1) Prin derogare de la art. 425 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2021 pensiile de serviciu stabilite in conditiile legii nu se actualizeaza cu rata medie anuala a inflatiei

Statutul funcţionarilor publici - modificări (Legea nr

O.U.G. nr. 57 / 2019 SN-SEA

privind Statutul funcţionarilor publici. Text în vigoare începând cu data de 17 ianuarie 2019. Act de bază. Legea nr. 188/1999, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007. Acte modificatoare. Legea nr. 24/2019. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018. Legea nr. 226/2018** Legea nr. 156/201 OMAI nr. 35 din 04.04.2019 condițiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară în anul 2019 Admin , 01.03.2019 Proiectul HG pentru actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deținut cuvenită/cuvenit personalului militar, respectiv polițistului și funcționarului public cu statut special.

Statutul juridic al alesului local şi al personalului din administrația publică locală din Republica Moldova 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept Aportul alesului local şi al. a) și art. 78 alin. (1) Față de dispozițiile art. 58 alin. (1) din O.U.G. nr. 59/2000, potrivit cărora personalului silvic, în măsura în care prin această ordonanță de urgență nu se dispune altfel, i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, o acțiune având ca obiect obligarea unei. (4) Salarizarea personalului din cadrul cabinetului persoanelor ce exercită funcţii de demnitate publică se efectuează în modul, condiţiile şi mărimile prevăzute de Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar 1. Se stabilesc două niveluri ale plafoanelor de cazare, notate prin A şi B. 2. Plafonul A se aplică pentru personalul prevăzut la categoria I de diurne. 3. Plafonul B se aplică pentru personalul prevăzut la categoria a II-a de diurne. Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea. Fiind parte a UE se impune ca liberul schimb pe teritoriul Uniunii să fie guvernat de reguli comune, deoarece aceasta este o zonă unică de comerț în care toate bunurile circulă liber. În acest scop încă din 2013 a fost elaborat de către Parlamentul European un Cod vamal al Uniunii. Pentru a stabili modalitățile prin [

Codul vamal - Wise Business Plan

Decizie 719 din 28.06.2019 - Drepturi salariale funcționar ..

 1. Cu avocatnet.ro, alături de milioane de români: ești la zi cu legislația, primești răspunsuri gratuite, găsești consultanți diverși (avocati, contabili, notari etc.)
 2. arilor cripto-comuniste, esenţă a percepţiei de care acesta se bucura în comparaţie cu avocatul din societatea româneasca, precum şi a abundenţei cvasi-argumentelor în contra emanciparii acestei categorii importante de jurişti. Într-adevar, din chiar primul ei articol, Legea nr
 3. istrare Fiscală (ANAF) a publicat recent pe site-ul instituţiei un material informativ.
 4. Acorduri și contracte ACORD ÎNCHEIAT ÎNTRE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ ROMÂNE ȘI SINDICATUL POLIȚIȘTILOR EUROPENI EUROPOL ACORDUL COLECTIV privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici cu statut special - polițiști din Ministerul Afacerilor Interne Legislație specifică CONSTITUTIA ROMANIEILegea nr. 360/2002 privind Statutul.
 5. Art. IX. - Articolul 14 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 173/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 393-399, art. 323), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins
 6. - Ordonanţa de urgenţa Guvernului nr.10/2004, privind Statutul personalului vamal, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.243/2004; - Legea 188/2006 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Senat: Grila de salarizare a funcţionarilor ANAF, modificată. Comisia de muncă a Senatului a rectificat joi, în propunerea legislativă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, schema de salarizare a funcţionarilor publici din cadrul ANAF, noua grilă fiind similară celei a funcţionarilor din administraţia centrală COMENTARII CU PRIVIRE LA APLICAREA S.N.C.1 POLITICA DE CONTABILITATE Dispoziţii generale . 1. Prezentele comentarii sînt elaborate în baza standardului naţional de contabilitate (S.N.C.) 1 Politica de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor al Republicii Moldova nr.174 din 25 decembrie 1997 şi intrat în vigoare începînd cu 1 ianuarie 1998 2019 - 2020 - Note *Conform Cadrului European al Calificărilor (EQF - European Qualifications Framework). 111234, viceconsul - 111235, consilier de proprietate industrială autorizat - 241918, ofițer de legătură vamal - 241920, asistent director /responsabil de functiune (studii sup.) - 243217, expert aplicare legislație. 2.Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor institui măsurile de sănătate publică conform Planului de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) - versiunea 2, în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat, aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de.

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 15 ianuarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) (1 Art. 26 - Dispoziţiile Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi ale Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii se aplică în mod corespunzător şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Codul muncii actualizat 2019. Descarca Legea nr. 53/2003 (Codul muncii) actualizata 2019 in format Word sau PDF. Asistenta, Consultanta si Reprezentare juridica avocat dreptul muncii. Concediere 2019, Salarizare 2019, Pensionare 2019 Drept consular şi dimplomatic. 1. UNIVERSITATEA ANDREI SAGUNA CONSTAN AȚ FACULTATEA DE DREPT ŞI TIIN E ADMINISTRATIVEȘ Ț DREPT DIPLOMATIC ŞI CONSULAR NOTE DE CURS Gabriel Micu 2011. 2. 73 CUPRINS PARTEA I - DREPTUL DIPLOMATIC 1 (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României se referă la infracţiunea de contrabandă, care dintre cele două modalităţi urmează a fi avută în vedere: aceea prevăzută de art. 270 alin. (1) sau aceea prevăzută de art. 270 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

Monitorul Oficial 696 din 23 August 201

 1. Sesizarea nr. 183g din 29 iulie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea pentru modificarea unor acte legislative nr. 63 din 5 iulie 2019 și din Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului nr. 347 din 18 iulie 2019 29.07.202
 2. ate la nivel comunitar privind sistemele de control, solvabilitatea financiară şi antecedentele în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor vamale
 3. UE în 2019 [Updated: 10/03/2020 14:08] Care au fost realizările Uniunii Europene în 2019. Raportul general privind activitățile Uniunii Europene vă oferă informații despre modul în care UE a pus în aplicare cele 10 priorități definite de Comisia Juncker. Aflați care au fost rezultatele alegerilor europene, ce schimbări s-au produs.
 4. istrate in cauza, instanta a retinut ca prin Ordinul nr.63/17.01.2006 emis de V. ANAF s-a dispus destituirea reclamantului din functia publica de sef birou vamal la B.V. din cadrul D.R.V., in baza art.65 alin.3 lit.e din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici
 5. buletinul informativ al delegaȚiei uniunii europene În republica moldova. cooperarea ue - moldova: noutĂȚi. martie - mai 202

lege5.r

Istoria Poliției de Frontieră. Marturiile istorice demonstreaza incontestabil ca institutia apararii frontierelor a existat din cele mai vechi timpuri, cunoscand o serie de transformari si perfectionari pana s-a ajuns la actuala structura organizatorica Continuarea cercetărilor penale cu inculpat în cauză După aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor privind punerea în mişcare a acţiunii penale şi a celor privind arestarea preventivă, cercetările penale 72 Art.95 din Legea nr.303/204 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor. 39

Monitorul Oficial 1004 din 13 Decembrie 201

(6) Numirea personalului antifraudă se face potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Ocuparea funcţiilor publice în cadrul structurii antifraudă se face cu respectarea următoarelor condiţii minime * 23.01.2017 Operatiunile de import/export marfa pot fi efectuate atat pe catre persoanele juridice (SA, SRL, SRL-D, PFA, II, Asociatie, Fundatie ) cat si de catre persoanele fizice (PF). Legislatia vamala prin Codul Vamal Comunitar (CVU) si prin Codul Fiscal nu conditioneaza importul/exportul de marfa extracomunitar in ceea ce priveste inregistrarea in scopuri de TV Galați este municipiul de reședință al județului cu același nume, Moldova, România. Este singura localitate din România decorată cu Crucea de Război Franceză, respectiv Italiană, după rezistența eroică a românilor din oraș împotriva bolșevicilor și-a Puterilor Centrale deopotrivă. Se află în apropiere de frontiera triplă. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)

OUG 10/2004 Legislatie gratuit

Ed. coord. de: Stanisor Emilian, Admitere in magistratura si avocatura. Ghidul candidatului 2019, Data aparitie: 19.08.2019, Editura: Editura Universul Juridic. LEGE pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 169/11.III.2015 (în format pdf) Hotărârea Guvernului nr. 1.134/10.XI.2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind. Conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1577 al comisiei din 21 septembrie 2020 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, marfa cu denumirea remorci și semiremorci pentru locuit sau camping, de tipul rulotă se încadrează, în funcţie de grautate, la poziţia 87.16. Răspunderea personalului Direcției Generale a Vămilor este cea prevăzută de : - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.10/2004, privind Statutul personalului vamal, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.243/2004

Legea 74/2002 Legislatie gratuit

Moldova în Progres este prima platformă de promovare activă a valorilor economice, sociale, culturale, de educaţie pe care le întruneşte Republica Moldova în drumul european. Partner media. Acordul de parteneriat economic dintre UE și Japonia a intrat în vigoare la 1 februarie 2019. Întreprinderile din UE exportă deja în fiecare an peste 58 miliarde EUR sub formă de bunuri și 28 miliarde EUR sub formă de servicii în Japonia

Codul Muncii Adnotat - Art

Legea 195/07