Home

Procedura operationala privind gestionarea deseurilor

Created Date: 4/6/2016 6:15:18 A www.yourconsulting.r gestiunea deșeurilor, întrucât gestionarea neadecvată poate conduce la evenimente nedorite. 5.3. [Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată] Activități didactice de laborator; Activități de cercetare de laborator. 5.4

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind gestionarea materialelor si a obiectelor de inventar Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: - Nr.de ex. : - Cod: P.O. 22 Pag. 4 din Exemplar nr.: 1 4 7. DEFINIŢII SI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZATI IN PROCEDURA OPERATIONALA 7.1. Definiţi privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale adaptata la specificul activitatii din blocul operatorchirurgie Prezentulprotocolcuprinde: 1. principiigenerale 2. definitiitermen

PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND COLECTAREA DEPOZITAREA SI TRANSPORTUL DESEURILOR REZULTATE IN AURMA ACTIVITATILOR MEDICALE IN SOJ Cod: P.O.12.013 Editia I, Revizia 3, Data 30.11.2018 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale NR. CRT. Elemente privind PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND RELATIA CU OPERATOR ECONOMICI AUTORIZATI PENTRU recuperare de energie, prevazute in Legea 249/2015 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare si OUG 196/2005 privind

1. Deseuri. 2. Gestionarea deșeurilor, cunoscută și ca managementul deșeurilor, se referă la educația privind colectarea, transportul, tratarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor. De obicei, termenul se referă la materialele rezultate din activități umane și la reducerea efectului lor asupra sănătății oamenilor, a mediului. Procedura operationala privind gestionarea deseurilor Procedura operationala privind serviciul de ingrijiri medicale la domiciliu, servicii paliative la domiciliu Procedura operationala privind chestionarele de satisfactie a angajatilor din cadrul sectorului administrati Procedura se adreseaza''întregului personal medical si auxiliar din cadrul unitatii in vederea respectării cu rigurozitate a normelor de colectare, triere si depozitare conform Ordinului nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţ

Subject; Created Date: 20130823132913 SITUATIA ACTUALA PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR REZULTATEDIN ACTIVITATILE UNITATII SANITARE Proceduri si practici existente 2.1. Procedura operationala GESTIONAREA DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATEA MEDICALA 1. SCOP: 1.1. Prevenirea infèctiilor no§ocomiale I .2. Protejarea personalului, pacientilor, mediului 2. OBIECTIV 2.1 Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr.219/01.04.2002pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale, publicat în Monitorul Oficial nr. 386/06.06.200 Procedura privind pregatirea instrumentarului in vederea sterilizarii. Procedura privind igiena utilajelor, echipamentelor, ustensilelor, veselei Procedura de colectare si stocare a datelor pacientilor. Protocol de investigatii radiologice Procedura de organizare a spatiului si dotarea farmaciei, Procedura de profilaxie, diagnostic si tratament in HDS de cauza varicela

Gestionarea deseurilor cod: PO-ADM-21 Procedurä Operationalä privind Gestionarea deseurilor HOH HHotärâre nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor pentru aprobarea listei cuprinzånd deseurile, 3nclusive deseurile periculoase, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din 05/09/2002 Procedura operationala Elaborare. HOTĂRÂRE nr. 247 din 17 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. ORDIN nr. 927 din 6 octombrie 2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaj

r1.2 adaptarea regulamentelor privind gestionarea sigurĂ a dam la condiŢiile specifice din moldova 387 r1.3 monitorizarea Şi armonizarea planurilor de gdam elaborate În fiecare im 398 r2.1 implementarea sistemului de separare a deŞeurilor dupĂ 3 categorii 399 r2.2 implementarea sistemului internaŢional de codare colorĂ negru-galben 4 Gestionarea deseurilor se refera la depozitarea temporara, reutilizarea, colectarea, transportul, tratarea, reciclarea si eliminarea deseurilor, principalul scop fiind economisirea materiei prime prin reutilizarea deseurilor reciclabile, contribuind astfel la reducerea presiunii asupra resurselor naturale Pag. PROCEDURA OPERATIONALA PO-AD - 13 COLECTARE, TRANSPORT SI ELIMINARE DESEURI Ed:3/31.10.2019 Rev:0 6/30 Ex.nr.: COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA 4.15. Ordin 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind Procedura prezintä modalitatea de colectare, sortare, depozitare eliminare a dšeurilor in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Timipara. DOMENIUL DE APLICARE Procedura se aplicä la nivelul fiecärei clinici a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Timipara, la nivelul serviciului administrativ la nivelul serviciilor externalizate

mmediu.r Procedura operationala - Gestionarea situatiilor de urgenta Procedura operationala - Intocmirea pontajului SVSU Colectarea selectiva a deseurilor Procedura operationala - Colectarea si administrarea taxei speciale de salubrizare Procedura operationala - Instiintare contribuabili privind plata impozitelor/ taxelor datorate. Procedura descrie mecanismele pentru incheierea contractelor de prestari servicii privind gestionarea deseurilor de ambalaje, in scopul asigurarii ca acestea sunt conforme cu cerintele specificate. 2. DOMENIU DE APLICARE Prezenta procedura se aplica pentru selectarea tuturor operatorilor cu care se intentioneaz Procedura 2SHUD LRQDO *(67,21$5($'(ù(85,/25 (GL LD : II Nr. de ex. 1 Comisia GHPRQ LWRUL]DUH FRRUGRQDUHúL vQGUXPDUHPHW RGRORJLFD GH]YROWULL sistemului de control managerial Cod: PO -14 Revizia 0 Nr. de ex. 1 Pag. 1 / 8 Exemplar nr. 2.19. gestionarea deseurilor - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv monitorizarea zonelor de depozitare dupa inchiderea acestora; 2.20. incinerare - operatia de tratare termica a deseurilor cu sau fara recuperare de caldura, realizata in instalatii care respecta legislatia in vigoare (HG nr.128/2002 ş

Gestionarea deșeurilor, cunoscută și ca managementul

 1. 7. Definitii si abrevieri ale termenilor utllizati in procedura operationala Nu e cazul 8. Descrierea procedurii operationale CODUL DE PROCEDURA A SISTEMULU DE GESTIONARE A DESEURILOR CUPRINS 1. OBLIGATIILE SPITALULUI CA PRODUCATOR DE DESEURI. iII. PERSONALUL RESPONSABIL DESEMNAT CU COORDONAlţEA SI GESTIONAREA DESEURILOR IN UNITATE,III
 2. Cunoaste si aplica in mod corespunzator procedura operationala privind gestionarea deseurilor medicale. Se prezinta la serviciu cu deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi de compartiment
 3. 4. SCOPUL acestei procedure este de a stabili modul de lucru privind o mai buna desfasurare a gestionarii deseurilor care sa duca la scaderea cantitaii de deserui generate 5.DOMENIUL DE APLICARE Procedura de lucru se aplica la nivelul unitatii sanitare
 4. istrului sanatatii si familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile.
 5. Aceastä obligativitate este reglementatä prin procedura operationala Gestionarea deseurilor cod CAA- PO-14. In cazul nerespectärii îndatoririlor se vor lua mäsuri de sanctionare conform Legii ( Codul Muncii, R.O.I, C.C.M aplicabil la nivelul companiei ). VI. Modalitatea de stocare temporarä a deseurilor colectate

Proceduri şi protocoale medicale - Spitalul Clinic

Proceduri / Protocoale de lucru 2015 - spitalbuhusi

 1. - Ordonanta de urgentä nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentä a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificärile completärle ulterioar
 2. Procedura Operațională privind evidența și gestionarea farmaciei cu circuit închis: C. Proceduri medicale: PO-FARM-002: Procedura operationala privind completarea si transmiterea catre ANMDM a buletinelor de Farmacovigilenta: C. Proceduri medicale: PO-FARM-00
 3. 46. Procedura privind urmarirea evacuarii deseurilor menajere, vegetale, molozului nr. 3496/15.11.2012 47. Procedura privind intretinerea in stare de functionalitate a starii 54. Procedura operationala - Analiza culturii organizationale 462 / 61. Procedura privind gestionarea situatiilor de criza 48/ 18.01.201
 4. 2. Externarea pacientilor decedati in timpul spitalizarii, Procedura operationala 156-05. 3. Ordinul 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale; 4. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice 5
 5. area deseurilor, principalul scop fiind economisirea materiei prime prin reutilizarea deseurilor reciclabile, contribuind astfel la reducerea presiunii asupra resurselor naturale
 6. Procedura operationala - Gestionarea deseurilor. Procedura operationala - Gestionarea materialelor igienizare. Procedura operationala - Gestionarea patrimoniului unitatii de invatamant. Procedura operationala - Utilizare autoturism/microbuz scolar. Procedura operationala - Utilizare foi parcurs si foi de activitati zilnice (FAZ

Proceduri de lucru in cadrul compartimenului administrativ. Procedura privind elaborarea, completarea verificarea si calculul foii de parcurs. Procedura privind activitatea in spalatorie. Procedura privind activitatea in centrala termica. Procedura privind gestionarea materialelor si a obiectelor de inventor Procedura privind gestionarea deseurilor periculoase, stabilita pe coduri/sectii Protocol utilizare dezinfectante- editie revizuita Procedura operationala lenjerie Protocol de colectare si transport lenjerie murdara Codul Muncii — Legea 53/2003 republicata — titlul Il si titlul XI Legea 307/2006 privind apärarea împotriva incediilor Imbunatatirea indicatorilor tehnico—economici privind gestionarea deseurilor reciclabile Comunicarea continua cu comunitatea locala, societatea civila si autoritati. Performanta de mediu a organizatiei este determinata prin intermediul informatiei documentate (procedura operationala) Monitorizarea, masurarea, analiza si evaluare

Legislaţie Gestionarea Deşeurilor « Ministerul Mediului si

 1. 3. Procedura operationala JUR 03 privind identificarea vulnerabilitatilor 28.08.2020. 4. Procedura operationala JUR 04 privind obtinerea consimtamantului informat 25.08.2020. 5. Procedura operationala JUR 05 privind analiza si solutionarea petitiilor 29.08.2020. 6. Procedura operationala JUR 06 privind intruziunile externe 28.08.202
 2. 3. Ordinul 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru ban nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale. 4. Curs national de pregatire pentru infirmieri — urmatoarele capitole: a)
 3. ♦ Procedura de sistem privind declararea cadourilor cod PS-08 (18.02.2021) ♦ Procedură de sistem privind supravegherea activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc cod PPN-PS-09 . ♦ Procedură de sistem privind gestionarea petițiilor și circuitul acestora în cadrul instituției PPN-PS-1
 4. PROCEDURA DE LUCRU COD AC-PL-RAPSEN-06 IFIN-HH Editia 1 Proprietate IFIN-HH GESTIUNEA MATERIALELOR RADIOACTIVE DIN IFIN-HH Pag 2/16 Rev 0/2004 1. SCOP 1. 1. Prezenta este procedura cadru si reprezinta metodologia exemplificata destinata redactarii procedurilor de lucru proprii fiecarei practici nucleare autorizate din IFIN-HH, privind: 1. 2
 5. 3.0rdinul M.S. nr 1226 /2012, privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala 4. Ordinul M.S. 1025 /2000 — norme tehnice privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale 5. Procedura operationala specifica infectiei SARS-COV-2 la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt - punctul 8.4. l. si punctul 8.4.2
 6. Procedura de organizare şi dotare a farmaciei de spital cuprinde activităţile de organizare a spaţiului, a atribuţiilor personalului, a activităţilor de asigurare a înzestrării tehnico materiale a farmaciei, în conformitate cu prevederile legale
 7. istrarii fondurilor in mod.

Tip document PROCEDURA OPERATIONALA ; Cod : PO 06 Peg. 5/15 , jud. Satu Mare 5. Ordinul nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitäti medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naiionalä de date privind deseurile rezultate din activitåti medicale 6 Tratarea solicitarilor privind accesul la informatii 07.04.2011 Ed2/R0 45. PO-13 Procesul de dezvoltare 15.04.2011 Ed1/R0 46. PO-14 Procesul de intretinere parc auto 14.04.2011 Ed1/R0 47. PO-15 Gestionarea deseurilor si ambalajelor 15.03.2011 Ed2/R0/26.11. 2012 48. PO-16 Procesul de audit public intern 31.03.2011 Ed1/R0 49 Procedura operationala privind evidenta contabila a stocurilor de natura materialelor consumabile. Intrebare: Procedura operationala privind evidenta contabila a stocurilor de natura materialelor consumabile - Model editabil. Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati Procedura de calibrare ISO 9001. În procesul de calibrare, valoarea erorii unui instrument de măsurare este determinată prin referire la un instrument care măsoară precizia cu o rată mai mare decât ea însăși. Prin urmare, contorul de referință pentru calibrare trebuie de asemenea să fie trasabil la referințele naționale sau. la gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje pentru care sunt implementate obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului. Abordarea conceptuala a procedurii in sine care practic este privita din aceeasi perspectiva cu Procedura de lucru cu furnizorii/clientii cat si cu Procedura de planificar

prelucrează cu personalul din subordine Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor si urmăreşte respectarea codului de procedura privind colectarea, selectarea, depozitarea si transportul deseurilor conform verifica si raspunde de modul de colectare a deseurilor infectioase si neinfectioase,. 1 costuri cu eliminarea deseurilor de var = 0 RON 2 returnarea paletilor in proportie de min 80% 3 zero penalitati pe linie de gestionare deseuri la inspectiile GNM 4 instruirea anuala a angajatilor in legatura cu procedura operationala Gestionarea deseurilor cod S-ENV-RO-HQ-6 5 Pastrarea certificarii ISO 14001 :2015 Analizat: Data PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND. supravegherea sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) COD: Avizat, Director Medical. Dr. Petriu Mihai Dan Mircea. Ordinul MS 1226/2012 Gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala Conditii solicitate privind pregatirea profesionala : 2.0rdinul 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a in caz de deces respecta procedura operationala privind externarea pacientilor decedati in timpul s italizarii

Video: SCIM Primarii Sistem de control intern managerial cf

Procedura operationala atribuirea contractelor de achiziţie prin cerere de oferta: 32: Procedura operationala scrierea si implementarea de proiecte: 33: Procedura operationala investitii: 34: Procedura operationala administrativ gospodaresc: 35: Procedura operationala gestionarea deseurilor: 36: Procedura operationala protectia mediului: 3 costuri cu eliminarea deseurilor de var = 0 RON reutilizarea paletilor in proportie de min 20% zero penalitati pe linie de gestionare deseuri la inspectiile GNM instruirea anuala a angajatilor in legatura cu procedura operationala Gestionarea deseurilor cod S-ENV-RO-HQ-6 recertificare ISO 14001 : 2015 Analizat: . Data:. 61 Procedura operationala privind aplicarea masurilor de infrmare in vederea prevenirii infectiei cu virusul SARS-CoV-2 stabileste un set de reguli si operatiuni unitare ce trebuie respectate in spatiile publice de catre parintii/reprezentatii legali ai anteprescolarilor si personalul care frecventeaza cresele. 5.2 Procedura operationala PO-92.09: Gestionarea actelor de studii si a documentelor scolare Formular F01-PO-92.09: certificat de echivalare a examenului de capacitate, pentru absolventii invatamantului de 8 ani, promotiile de pana in anul 1998 inclusiv, care doresc continuarea studiilor liceale - invatamant seral/frecventa redusa

Aprobat - spitaljbm

N N CD o O O a o O o o e Z O Z o o gu 7. Procedura operationala privind prevenirea si gestionarea cazurilor de infectie cu noul coronavirus ( COVID-19) la nivelul SJU Targu-Jiu - igiena mainilor-recomandari privind utilizarea echipamentului de protectie - echiparea si dezechiparea echipamentului de protectie sefsectie Domnului Manager al SJU Targu-Ji Evidenţa gestiunii deşeurilor este reglementată prin legea 211 2011 privind regimul deşeurilor. Evidenta gestiunii deseurilor 2018.Asiguram evidenta gestiunii deseurilor colectate asiguram contracte de trasabilitate a deseurilor din ambalaje prin parteneri autorizati la cele mai bune preturi

Procedura Gestiunea Deseurilor - Scrib

Procedura operationala de efectuare a curateniei si dezinfectiei in sectiile Spitalului; Ordinul M.S. nr. 1025/2000, Norme tehnice privind serviciile de spalatorie din unitatile sanitare, Pentru tematica de la pct.2 Ordinul M.S.nr. 1226/2012, privind gestionarea deseurilor medicale in unitatile sanitare, Pentru tematica de la pct. Gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare si de protectie a mediului pe anii 2013-2014: - Procedura operationala privind inregistrarea contractelor colective de munca incheiate la nivel de unitate si a hotararilor arbitrale precum si concilierea conflictelor colective de munca Firma IT ce activeaza pe piata din Romania si ofera aplicatii destinate primariilor: sistem de control intern managerial - scim docs, proceduri, procedura operationala, urbanism, autorizatie construire, program anual de achizitii publice, asistenta sociala

23 Procedura Operationala PM - Scrib

in conformitate cu informatia documentata de tip procedura operationala cod PO-10, Tratarea reclamatiilor. Toate reclamatiile si sesizarile inregistrate au fost tratate Imbunatatirea indicatorilor tehnico—economici privind gestionarea deseurilor reciclabile Cornunicarea continua cu cornunitatea locala, societatea civila si autoritati • Atelier practic/Workshop pe domenii privind elaborarea obiectivelor generale, specifice, indicatorilor de monitorizare a performantelor, planurilor, riscurilor asociate obiectivelor si masurile de gestionare etc. • Model de procedura operationala privind managementul riscului • Model de procedura operationala privind gestionarea abaterilo Temele abordate in cadrul cursului ating si subiecte ce tin de specificul derularii activitatii de control intern in entitatile publice conform Ordinului SGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.De asemenea, cursul prezinta aspecte esentiale din Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Prevederi privind arhivarea si pastrarea registrelor si a documentelor financiar-contabile se regasesc in Sectiunea F din Norma metodologica de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobata prin OMEF 3512/2008. Potrivit acestora, persoanele prevazute la art. 1 din Legea 82/1991, republicata, au obligatia pastrarii in arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte. Model de procedura operationala privind autoevaluarea sistemului de control intern managerial Cursul va fi interactiv, astfel pe parcursul prezentarii se vor prezenta exemple si studii de caz in functie de interesul acordat de participanti asupra unui subiect anume si vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de acestia Procedura operationala de lucru Procedura de sistem ( procedura generala) Definiti asa cum prevede Ord. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitäli medicale a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationalä Ord. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor telmice privind. Procedura operationala PO-95.01: Gestionarea fondului de carte 9.4.5. Procedura operationala PO-94.05: Gestionarea deseurilor 9.4.4. Procedura operationala PO-94.04: Gestionarea patrimoniului unitatii de invatamant 9.4.3. Procedura operationala PO-94.03: Utilizare foi parcurs si foi de activitati zilnice (FAZ) 9.4.2 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor (Monitorul Oficial Nr. 283 din 22. 06.2000) cu modificarlle si completarile ulterioare; Acest act normativ reglementeaza cadrul activitatilor de gestionare a deseurilor care trebuie sa asigure un mvel înalt de protectie pentru sanatatea umana si pentru mediu

Ordinul 1226 din 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor conform protocolului din procedura operationala standard. 6. Raspunde de colectarea si gestionarea deseurilor menajere si periculoase. 15. Raspunde de ingrijirea si efectuarea. Pretul scazut al deseurilor care se pot valorifica; Gestionarea dšeurilor Procedura privind recuperarea creantelor Inchirierea bunurilor Procedura operationala privind deplasärile externe Promovarea personalului Exercitarea controlului financiar preventiv Procedura operationala privind deplasärile interne Planul anual de investiti

Procedura operationala privind desfasurarea activitatii de control Clasificarea deseurilor radioactive. 9. Ordinul presedintelui CNCAN nr. 56/2004 pentru aprobarea Normelor fundamentale privind gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat republicat in 2014, cu completările și modificările. In cazul constituirii de garantii de catre salariati este aplicabila Legea 22/1969 astfel cum a fost modificata si completata de Legea 54/1994 , care reglementeaza angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice. In sensul legii, prin gestionar se intelege persoana care are ca. Procedura privind informarea regulata a elevilor si parintilor privind situatia la invatatura si a absentelor/ritmicitatea notarii 468/06.03.2013 Validat in CP 14.02.2013 Validat in CA 19.02.2013 Procedura privind gestionarea situatiilor de criza 48/ 18.01.2013 Validat in CP 14.02.2013 Aprobat in CA 12.03.201 Managementul calitatii in IMM-uri: fundal teoretic. Examinarea aprofundata in literatura de specialitate privind punerea in aplicare a standardelor in IMM-uri dovedeste ca companiile mici si mijlocii beneficiaza de o mai mare certificare de la ISO 9000, decat intreprinderile mari. De exemplu, Huarng & Fenghueih a dovedit ca IMM-urile de. trebuie parcurse in executarea activitatilor relevante [De exemplu, procedura operationala de gestionare a deseurilor, aplicabila tuturor entitatilor din Conpet, care prescrie regulile privind controlul mediului in domeniul deseurilor. Astfel, identificarea si codificarea deseurilor

- Procedura operationala pentru activitatea administrativea reparatii curente si transport; Hotärârea nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sänätate pentru utilizarea în munca de cätre lucrätori a echipamentelor de munca, - Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 privind securitatea sänätatea în munca 45.asigură procedura privind depunerea documentelor ,analiza dosarelor și atribuirea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru solicitanții care se încadrează în prevederile HCL 31/2014 privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local Studiile de audit intern sunt o activitate importantă în cadrul standardelor sistemului de management al calității. Înființat într-o afacere Sistemul de management al calitățiiScopul studiilor de audit intern efectuate pentru a măsura eficacitatea Companiei și pentru a lua măsuri atunci când este necesar, este de a asigura buna execuție a sistemului 1 Respecta si aplica Procedura Operationala PO 211-03 si Protocoalele de lucru privind 24.Respecta atributiile conform Ordinului M.S. nr.1226/ 2012 privind depozitarea si gestionarea deseurilor infectioase: -Aplica si respecta PO Managementul deseurilor medical

- contracte si operatiuni efectuate cu terti privind gestionarea deseurilor, documente privind preluarea si transportul deseurilor, - raportari efectuate catre autoritatile de mediu privind gestionarea deseurilor (periodice sau singulare), - masuri stabilite de autoritatile de inspectie si control si modul de realizare. 14.4. Zgomo In acest context au fost elaborate si aprobate cu HG 1470/2004 Strategia Nationala privind Gestionarea Deseurilor pentru perioada 2003-2013 si Planul National privind Gestionarea Deseurilor, urmand a fi revizuite periodic in conformitate cu progresul tehnic si cerintele de protectie a mediului

PSM SS 02- Control operational

Noua Lege a turismului aduce alte amenzi! Autoritatile vor putea practica controlul de tip mystery guest Particularitati privind contabilitatea ambalajelor. Info MFP Taxa pe deseuri la groapa de gunoi va fi operationala de la 1 ianuarie 2019 Noi reguli pentru GESTIONAREA DESEURILOR · H.G. nr. 349/2005, privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare · Legea 211/2011 privind regimul deseurilor. · Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje • Norme de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi (NSR-02), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 353 din 20 August 2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 764 bis din 30 noiembrie 200 X. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) a publicat Ordinul privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS CoV-2 la locul de munca, pe perioada starii de alerta. Totodata, Ministerul Muncii a publicat si Ghidul pentru revenirea la munca in conditii de siguranta pentru angajati si pentru angajatori

Procedură operațională Preluare corespondență Control

Pentru fiecare analiza trebuie sa existe o procedura operationala standard (SOP). ART. 44. Procedurile de laborator trebuie sa fie validate inainte de a fi utilizate si sa fie clar definite, astfel incat sa se preintampine aparitia de rezultate discordante. ART. 4 Sari la continut. Consum: 0 MW Productie: 0 MW Sold schimb: 0 MW Acasă. Navigare. Despre noi. Istoric; Calitate și Mediu; Profi CAP. I Scop si definitii ART. 1 Prezenta reglementare stabileste principiile si cerintele generale privind aplicarea gospodaririi in siguranta a deseurilor radioactive, inclusiv a combustibilului nuclear uzat, potrivit prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile. operationala, prin detalierea si delimitarea in teren a prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului; integratoare, prin sintetizarea politicilor sectoriale privind gestionarea teritoriului localitatilor; normativa, prin precizarea modalitatilor de utilizare a terenurilor, definirea destinatiilor s

Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese Project: Increasing accountability in public administration Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism Project: Strengthening the capacity of the National Integrity Agency This project is financially supported by th Procedura privind intocmirea Registrului jurnal [ Citeste ] PO-11-Inregistrarea contabila [ Citeste ] PO-12-State de plata [ Citeste ] PO-13-Foi de parcurs si FAZ [ Citeste ] PO-14-Gestionarea deseurilor [ Citeste ] PO-15-Inregistrare fond de carte [ Citeste ] PO-16-Liberul acces la inf. publice [ Citeste ] PO-20-CFPP [ Citeste ] PO-23-Inventar. 2.0rdinul nr. I .226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea d§eurilor rezultate din activitäti medicale a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationalä de date privind d§eurile rezultate din activitäti medicale-Cap.VI-Ambalarea deseurilor medicale si art.65 3.Legea nr. 46 / 2003 drepturilor pacientului-Cap. CI: O alta problema a Romaniei o reprezinta depozitele de deseuri neconforme, fiind declansata o procedura de infringement. Ce sanctiuni risca Romania si care sunt solutiile de iesire din aceasta situatie, in conditiile in care doar cateva dintre cele 32 de sisteme de management integrat al deseurilor (SMID) pe care Romania le-a contractat In. Legea 249/2015 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare; Identificarea, caracterizarea si codificarea deseurilor - studiu de caz. Gestionarea deseurilor si, in special, a anumitor categorii reglementate prin acte normative speciale: uleiurile uzate, bateriile si acumulatorii uzati.

Consultanta medi

4 completările ulterioare, -OUG nr. 58/2016, pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice; -Legea nr. 99/2014, pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006 -Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice locale, -HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a. DEPOZITAREA DESEURILOR HG nr. 448 / 2005 PRIVIND DESEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE HG 235 / 07 03 2007 PRIVIND GESTIONAREA ULEIURILOR UZATE HG 621/23.06.2005 PRIVIND GESTIONAREA AMBALAJELOR SI A DESEURILOR DE AMBALAJE OMEC 128 / 2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adopta standarde europene. 2.0rdinul nr. I .226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea d§eurilor rezultate din activitäti medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationalä de date privind d§eurile rezultate din activitäti medicale-Cap.VI-Ambalarea deseurilor medicale si art.65 3.Legea nr. 46 / 2003 drepturilor pacientului-Cap.

Planul strategic instituțional (PSI) Codificări niveluri de planificare: obiective strategice (OSx), programe (Px.x), măsuri (Mx.x.x.x) . Titlu. Descriere. Buget (RON) OS1 Protejarea și refacerea biodiversității, promovarea de servicii furnizate de către ecosisteme și utilizarea durabilă a componentelor biodiversității. 116 818.00 Auditul privind minimalizarea deseurilor (minimalizarea utilizarii materiilor prime) 27. 3.4. Utilizarea apei 29 -Procedura operationala Mentenanta - Procedură privind gestionarea deşeurilor-Procedura privind monitorizarea consumurilor specifice de materii prime si materiale auxiliare, utilitati. Ordinul 155/2003 ( ORDIN Nr. 155 din 2 octombrie 2003 pentru aprobarea Normelor de radioprotectie operationala privind desfasurarea practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante Privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitiva, publicata in: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 18 ianuarie 2007 Procedura operationala pentru recoltarea probelor pretransfuzionale nu descrie explicit etapele identificarii pacientului. 4. Consimtamantul informat privind transfuzia nu a fost semnat de catre pacienta si nu exista dovezi ca pacienta a fost informata cu privire la posibilitatea administrarii transfuziei, act medical posibil in contextul unei.

Date generale privind planul 8 2. Caracteristicile PUG-ului 11 2.1. Amplasament 11 Gestionarea deseurilor. Activitatea de gospodarire comunala 38 operationala a situatiei existente pe termen scurt, precum si prevederi pe termen mediu si lung Constanta, com. Costinesti, sat Schitu, str. Radarului, în urma analizarii documentelor transmise si a verificarii amplasamentului, in baza Legii nr.226/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, a Hotararii Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului. Ministerul Mediului. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad . AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU. Nr. 1 din **.02.2018 . Titularul